Dla polskich gości:

Dla grupy powy?ej 10 osób mo?ecie Pa?stwo zarezerwowa? przedstawienie w j?zyku polskim. Potwierdzimy Pa?stwu wybrany termin lub zaproponujemy termin alternatywny. Do tego potrzebujemy Pa?stwa adresu mailowego. O naszych programach mo?ecie Pa?stwo informowa? si? tutaj: Programy

Do zg?oszenia grupy powy?ej 10 osób prosimy o u?ycie tego formularza: Rezerwacja grupowa

Dla osób indywidualnych i mniejszych grup mo?emy zaoferowa?, przy niektórych przedstawieniach, t?umaczenie za pomoc? s?uchawek. Z powodów technicznych konieczne jest zg?oszenie z dwudniowym wyprzedzeniem. Tutaj dowiecie si? Pa?stwo, które programy, w którym j?zyku s? dost?pne: J?zyk

Do zg?oszenia osób indywidualnych lub grupy poni?ej 10 osób prosimy o u?ycie tego formularza: J?zyk